Hlavné menu

MINI RÝCHLA SÚŤAŽ

Počet výhercov v súťaži  – 1

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže sú LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. so sídlom Júrska cesta č.2, 934 01 Levice, IČO: 31412271, IČ DPH: SK2020401504, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.:s.r.o., vložka č.98/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži:

Do spotrebiteľskej súťaži sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

3. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 23.1. 2024 do 4.2. 2024. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční 5.2. 2024 a výhercov zverejníme ten istý deň našom INSTAGRAMOVOM PROFILE @levmilk

4. Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažného príspevku na profile INSTAGRAM @levmilk.

5. Pravidlá súťaže:

Úlohou súťažiacich zapojených do MINI rýchlej súťaže s Miláčikom je napísať dole pod súťažný príspevok na Instagrame kde všade so sebou zobrali Miláčika

Súťažiaci zároveň vyjadruje zapojením sa do súťaže svoj súhlas so zverejnením a propagovaním daných odpovedí na sociálnych sieťach usporiadateľa (Facebook, Instagram, www.levmilk.sk).

 

6. Výhry:

1x  kartón produktu Miláčika

Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie.

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

7. Vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhry

Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 5.2. 2024 na sociálnych sieťach usporiadateľa súťaže  – INSTAGRAM. Výhercovia súťaže budú určení porotou zostavenou zo zamestnancov organizátora súťaže v deň, pred vyhlásením výsledkov súťaže t.j. 4.2. 2024. O svojej výhre budú informovaní prostredníctvom súkromnej správy na INSTAGRAME,  a to do 3 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Výhra im bude doručená prostredníctvom obchodných zástupcov.

8. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

10. Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, teda účastník súťaže týmto udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov účastníka, na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2024, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry usporiadateľom súťaže, spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. Účastník súťaže týmto taktiež vyslovuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas zahŕňa bez obmedzení aj to, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch výhier na webovej stránke www.levmilk.sk a www.facebook.com a na účely doručenia vyššie uvedených výhier.

Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie však do 31.12.2024. Zároveň má dotknutá osoba právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  1. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže s Miláčikom sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora súťaže www.levmilk.sk . Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže súťažiaci zároveň vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.