Hlavné menu

Vyhrajte neodolateľné ceny

1. cena

Herná konzola Playstation 4

2. cena

Bezdrôtové
JBL slúchadlá

3. cena

Spoločenská hra
Ukradnuté Vianoce

taska-produktov-levmilk

2x 4. cena - za aktivitu

Taška plná produktov Levmilk

Ako sa zapojiť do súťaže?

Vytvorte vianočnú dekoráciu
s použitím vrchnáčikov Miláčik.

Pridajte svoj výtvor na Instagram s označením @LEVMILK a hashtagom #vianocesmilacikom
alebo
na Facebooku LEVMILK zdieľajte váš kúzelný vianočný výtvor do komentára pod súťažný príspevok.

Súťaž prebieha od 13.11.2023 do 11.12.2023.

Výhercov zverejníme 13.12.2023.

Vianočná súťaž s Miláčikom

Počet výhercov v súťaži  – 5

 1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže sú LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. so sídlom Júrska cesta č.2, 934 01 Levice, IČO: 31412271, IČ DPH: SK2020401504, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.:s.r.o., vložka č.98/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 1. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži:

Do spotrebiteľskej súťaži sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 13.11. do 11.12. 2023. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční 12.12. 2023 a výhercov zverejníme 13.12.2023 na našej facebook stránke LEVMILK a na webe www.levmilk.sk

 1. Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook stránke Levmilk a na Instragrame.

 1. Pravidlá súťaže:

Úlohou súťažiacich zapojených do Vianočnej súťaže s Miláčikom je vytvoriť vianočné dekorácie s použitím vrchnáčikov z produktu MIlLÁČIK. Pridajte svoj výtvor na Instagram s označením @LEVMILK a hashtagom #vianocesmilacikom

 alebo

na Facebooku LEVMILK zdieľajte váš kúzelný vianočný výtvor do komentára pod súťažný príspevok. Súťažiaci zároveň vyjadruje zapojením sa do súťaže svoj súhlas so zverejnením a propagovaním daných odpovedí na sociálnych sieťach usporiadateľa (Facebook, Instagram, www.levmilk.sk).

 1. Výhry:

Jednotlivci zapojení do súťaže s Levmilkom môžu vyhrať:

     1. cena – Herná konzola Playstation 4 
     2. cena – Bezdrôtové slúchadlá JBL 
     3. cena – Spoločenská hra Ukradnuté Vianoce Tima Burtona
     2x 4. cena – za aktivitu – Taška plná produktov

Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie.

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhry

Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 13.12.2023 na sociálnych sieťach usporiadateľa súťaže (Facebook: LEVMILK, web: www.levmilk.sk). Výhercovia súťaže budú určení porotou zostavenou zo zamestnancov organizátora súťaže v deň, pred vyhlásením výsledkov súťaže t.j. 12.12.2023. O svojej výhre budú informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku,  a to do 3 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Výhra im bude doručená prostredníctvom obchodných zástupcov usporiadateľa v rozmedzí od 14.12. – 23.12.2023 od vyhlásenia výsledkov súťaže.

 1. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

 1. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

 1. Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, teda účastník súťaže týmto udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov účastníka, na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2023, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry usporiadateľom súťaže, spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. Účastník súťaže týmto taktiež vyslovuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas zahŕňa bez obmedzení aj to, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch výhier na webovej stránke www.levmilk.sk a www.facebook.com a na účely doručenia vyššie uvedených výhier.

Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie však do 31.12.2023. Zároveň má dotknutá osoba právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže s Miláčikom sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora súťaže https://levmilk.sk/vianocna-sutaz-s-milacikom/. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže súťažiaci zároveň vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.